/ EUROPASS

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Unii Europejskiej lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych na obszarze całej Europy. Został stworzony w celu wsparcia pracodawców w lepszej ocenie kandydatów do pracy i umożliwienia porównania kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej. Obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.

W skład EUROPASS wchodzą następujące, mogące funkcjonować samodzielnie, dokumenty:

 • Europass – CV
 • Europass – PASZPORT JĘZYKOWY
 • Europass – SUPLEMENT DO DYPLOMU
 • Europass – SUPELEMENT DO DYPLOMU potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Europass – MOBILNOŚĆ

EUROPASS – CV

to standardowy formularz życiorysu, który:

 • w przejrzysty sposób prezentuje wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata do pracy,
 • wskazuje gdzie i w jaki sposób posiadana przez kandydata wiedza i umiejętności były wykorzystywane,
 • umożliwia pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych krajów UE.

EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY

to dokument prezentujący stopień znajomości języków zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE, który:

 • ułatwia pracodawcy dokonanie oceny kompetencji językowych kandydata do pracy,
 • umożliwia posiadaczowi dokonanie samooceny znajomości danego języka,
 • określa precyzyjnie poziom znajomości poszczególnych języków.

UWAGA! DOKUMENTY: EUROPASS CV ORAZ EUROPASS PASZPORT JĘZYKOWY WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA I TABELĄ SAMOOCENY DOSTĘPNE SĄ BEZPŁATNIE NA STRONIE https://europass.org.pl/ WE WSZYSTKICH JĘZYKACH UE.

EUROPASS – SUPLEMENT DO DYPLOMU

to dokument opisujący zdobytą wiedzę i kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów. Suplement ten:

 • ułatwia pracodawcy zrozumienie znaczenia zdobytej przez posiadacza dokumentu wiedzy i kompetencji,
 • określa poziom, treść i status studiów ukończonych przez posiadacza dyplomu,
 • prezentuje szczególne osiągnięcia właściciela dokumentu,
 • informuje o uprawnieniach zawodowych posiadacza dyplomu.

EUROPASS – SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

to dokument określający zakres kompetencji absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument ten:

 • ułatwia pracodawcy zrozumienie znaczenia dyplomu,
 • stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych uzyskanych przez posiadacza dyplomu,
 • wskazuje zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu.
 • będzie wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

EUROPASS – MOBILNOŚĆ

to dokument prezentujący zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych, który:

 • potwierdza okresy nauki i praktycznej nauki zawodu realizowanej zagranicą po 01.01.2005 r. w ramach zorganizowanego wyjazdu,
 • ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziom wiedzy zdobytej zagranicą przez posiadacza dokumentu,
 • dostępny jest dla każdej osoby podejmującej naukę za granicą, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego.

jest wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej beneficjenta.